EN

کفپوش بیمارستانی

ﮐﻔﭙﻮش ﻫﺎي ﺗﮏ ﻻﯾﻪ :

در ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﻔﭙـﻮش ﻫـﺎ از PVC ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه ﻣـﻮاد ﭘـﺮ ﮐﻨﻨـﺪه ﯾـﺎ ﺑـﻪ اﺻـﻄﻼح ﻓﯿﻠـﺮ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﯽ ﺷـﻮد ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ در دﺳـﺘﺮس ﺑـﻮدن و ارزان ﺑﻮدن ﮔﭻ و ﺷﻦ داﻧﻪ رﯾﺰ از اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﯿﻠﺮ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻔﭙﻮش ﻫﺎي ﺗﮏ ﻻﯾﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﻣﺤﺎﺳﻦ ﮐﻔﭙﻮش ﻫﺎي ﺗﮏ ﻻﯾﻪ :

1 ) ﺑـﺪﻟﯿﻞ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣـﻮاد ﭘـﺮ ﮐﻨﻨـﺪه در ﺗﻮﻟﯿـﺪ اﯾـﻦ ﻧـﻮع ﮐﻔﭙـﻮش و اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﻤﺘـﺮ از PVC ﻗﯿﻤـﺖ اﯾـﻦ ﮐـﺎﻻ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﮔـﺮوه ﻫـﺎی دیگر مناسب تر می باشد که هر مقدار PVC کمتر استفاده شود و فیلر بیشتری داشته باشد قیمت کفپوش به تناسب پایین تر می آید.
2 ) در کفپوش های تک لایه بدلیل اینکه محل اتصال لبه دو کفپوش از یک جنس می باشد درزﺟـﻮش ﮔـﺮم Hot Welding ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻄﻤﺌﻦ و ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻣﻌﺎﯾﺐ ﮐﻔﭙﻮش ﻫﺎي ﺗﮏ ﻻﯾﻪ :

1 ) ﺑﺪﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﯿﻠﺮ و ﻣﻮاد ﺳـﺨﺖ در ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﮐﻔﭙـﻮش ﻫـﺎي ﺗـﮏ ﻻﯾـﻪ اﯾـﻦ ﮐـﺎﻻ ﺑﺴـﯿﺎر ﺧـﺶ ﭘـﺬﯾﺮ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ و ﺑـﺎ ﮐﺸـﯿﺪن ﯾـﮏ وﺳﯿﻠﻪ ﺳﺨﺖ و ﯾﺎ ﯾﮏ ﺷﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻧـﻮك ﺗﯿـﺰ ﺳـﻄﺢ روﯾـﯽ ﮐﻔﭙـﻮش ﺑـﻪ آﺳـﺎﻧﯽ ﺧﺮاﺷـﯿﺪه ﻣـﯽ ﺷـﻮد و ﭼﻮن در ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت از ﻣﺎده اى ﺑﻪ ﻧﺎم PUR (ﭘﻠﻰ ﯾﻮرﺗﺎن) ﺑﺮاى آﻧﺘﻰ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل ﮐﺮدن (ﭘﺮ ﮐﺮدن ﻓﻀﺎﻫﺎى رﯾﺰ روى ﮐﻔﭙﻮش) ﺑﺮاى ﻋﺪم رﺷﺪ ﻗﺎرچ و ﺑﺎﮐﺘﺮى اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﺷﻮد و ﻓﻘﻂ ﻻﯾﻪ روﯾﻰ آﻧﺘﻰ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺧﺶ اﻓﺘﺎدن روى ﻣﺤﺼﻮل اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮔﺮدد و دﯾﺪه ﻣﻰ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎى دﯾﮕﺮ روى اﯾﻦ ﮐﻔﭙﻮش ﭘﻮﻟﯿﺶ و واﮐﺲ ﻣﻰ زﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼً اﺷﺘﺒﺎه ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮ روى ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎى دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﻗﯿﺪ ﺷﺪه ﮐﻪ No Polish و No Wax و ﺑﻬﺘـﺮ اﺳـﺖ از ﮐﻔﭙـﻮش ﻫـﺎي ﺗـﮏ لایه در ﻓﻀﺎﻫﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷـﺮاﯾﻂ آن ﻓﻀـﺎ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﮐﻠـﯿﻦ روم ﻧﺒـﻮده ﻣﺎﻧﻨـﺪ اﺗـﺎق ﻫـﺎي ﺑﺴـﺘﺮي ﺑﯿﻤـﺎران ﮐـﻪ ﻓﻀـﺎ ﻫـﺎي ﮐﻤـﯽ ﺑﺠﺰ زﯾﺮ ﺗﺨﺖ ﻫﺎ و ﮐﻤﺪﻫﺎ و ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺗﺨﺖ ﺷﻮ ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺟﻬﺖ ﺗﺮدد وﺟﻮد دارد.
2) ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ ﺑﻌﺪى ﮐﻔﭙﻮش ﻫﺎى ﺗﮏ ﻻﯾﻪ (Homogeneous) ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎ ﻓﯿﻠﺮ، عدم وﺿﻮح رﻧﮓ و در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﻰ ﻏﯿﺮ از ﺷﺮﮐﺖ Gerflor ﮐﻔﭙﻮش ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن در اﺛﺮ ﺗﺮدد و اﺳﺘﻔﺎده در ﻓﻀﺎﻫﺎى ﺗﺮاﻓﯿﮑﻰ، ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ داده و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺟﺮم ﮔﺮﻓﺘﻪ (ﭼﺮك ﻣﺮده ﺷﺪه) و ﺗﺤﺖ ﻫﯿﭻ ﺷﺮاﯾﻄﻰ ﺗﻤﯿﺰ ﻧﻤﻰ ﮔﺮدند و دﯾﺪه ﻣﻰ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﻔﭙﻮش را Polish داده و ﺑﻌﺪ واﮐﺲ میزنند ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻋﻠمی ﺑﻨﺪ 1 اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﮐﺎﻣﻼً اﺷﺘﺒﺎه ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻰ در ﮐﻤﭙﺎﻧﻰ Gerflor ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژى Ever Care (ﺑﺎ اﺷﻌﻪ UV و ﻟﯿﺰر PUR (ﭘﻠﻰ ﯾﻮرﺗﺎن) روى ﮐﻔﭙﻮش را ﻓﺸﺮده ﮐﺮده و ﻫﯿﭻ ﻓﻀﺎﯾﻰ ﺑﺮاى ﺟﺮم ﮔﺮﻓﺘﻦ روى ﮐﻔﭙﻮش ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﻰ ﮔﺬارد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻤﭙﺎﻧﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺷﮑﺎل روى ﮐﻔﭙﻮش را رﻓﻊ ﮐﺮده و ﮐﺎﻣﻼً اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎى دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻤﺎﯾﯿﺰ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ.

 ﮐﻔﭙﻮش ﻫﺎى ﭼﻨﺪ ﻻﯾﻪ:

اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﻔﭙﻮش ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ :

• ﮐﻔﭙﻮش ﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﻻﯾﻪ ﻃﺮح ﭘﺮﯾﻨﺖ
• ﮐﻔﭙﻮش ﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﻻﯾﻪ ﺑﺎ ﻻﯾﻪ روﯾﯽ PVC ﺧﺎﻟﺺ

 ﮐﻔﭙﻮش ﻫﺎي ﭼﻨـﺪ ﻻﯾـﻪ ﻃـﺮح ﭘﺮﯾﻨـﺖ :

در ﺗﻮﻟﯿـﺪ اﯾـﻦ ﻧـﻮع ﮐﻔﭙـﻮش ﻫـﺎ ﺑـﺪﻟﯿﻞ ﻧﯿـﺎز ﺑـﻪ ﻃـﺮح و رﻧـﮓ ﻫـﺎي ﻣﺘﻨـﻮع و ﻫﻤﮕﻮن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﺮح ﭼـﻮب و ﻃـﺮح ﻫـﺎي ﮔﺮاﻓﯿﮑـﯽ ﺧـﺎص و ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﮑـﺮار از ﮐﺎﻏـﺬ ﭘﺮﯾﻨـﺖ ﺷـﺪه ﻃـﺮح در ﻣﯿﺎﻧـﻪ ﮐﻔﭙـﻮش اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر آن ﺑﺪﯾﻦ ﺷﮑﻞ اﺳـﺖ، ﯾـﮏ ﻻﯾـﻪ ﻓـﻮم ﯾـﺎ ﻻﯾـﻪ زﯾـﺮﯾﻦ ﮐﻔﭙـﻮش ﺳـﭙﺲ ﮐﺎﻏـﺬ ﭘﺮﯾﻨـﺖ ﺷـﺪه ﻃـﺮح ﮐﻔﭙـﻮش و ﺳـﭙﺲ ﺑﺮ روي آن از ﻻﯾﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﯽ از ﺟﻨﺲ PVC ﺷﻔﺎف ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ 0.5 اﻟﯽ 0.7 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﻣﺤﺎﺳﻦ ﮐﻔﭙﻮش ﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﻻﯾﻪ ﻃﺮح ﭘﺮﯾﻨﺖ :

1 ) ﺑﺪﻟﯿﻞ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻓـﻮم در زﯾـﺮه اﯾـﻦ ﻧـﻮع ﮐﻔﭙـﻮش، از ﻧﻈـﺮ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد آﮐﻮﺳـﺘﯿﮏ داراي ﻗﺎﺑﻠﯿـﺖ ﺑـﺎﻻﯾﯽ ﮔﺎﻫـﺎً ﺗـﺎ 21 دﺳـﯽ ﺑـﻞ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از اﯾـﻦ ﻧـﻮع ﮐﻔﭙـﻮش ﻫـﺎ در اﺗـﺎق اﺳـﺘﺮاﺣﺖ ﺑﯿﻤـﺎران، اﯾﺴـﺘﮕﺎه ﻫـﺎي ﭘﺮﺳـﺘﺎري، ﺳـﺎﻟﻦ ﻫـﺎي ﺳـﻤﯿﻨﺎر، ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪ ﻫـﺎ و اﺗﺎق اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﭘﺮﺳﻨﻞ و ﭘﺰﺷﮑﺎن در ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.
2 ) ﺑــﺪﻟﯿﻞ رﻧــﮓ ﺑﻨــﺪي اﯾــﻦ ﻧــﻮع ﮐﻔﭙــﻮش (ﭼﻨــﺪ ﻻﯾــﻪ ﻃــﺮح ﭘﺮﯾﻨــﺖ) اﺳــﺘﻔﺎده از آﻧﻬــﺎ در ﻓﻀــﺎﻫــﺎﯾﯽ ﮐــﻪ ﺑﯿﻤــﺎران ﺑــﺎ ﻋﺎرﺿــﻪ آﻟﺰاﯾﻤــﺮ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.


ﻣﻌﺎﯾﺐ ﮐﻔﭙﻮش ﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﻻﯾﻪ ﻃﺮح ﭘﺮﯾﻨﺖ :

1 ) ﺑــﺪﻟﯿﻞ اﺳــﺘﻔﺎده از PVC ﺷــﻔﺎف ﺟﻬــﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈــﺖ از ﮐﺎﻏــﺬ ﻃــﺮح ﭘﺮﯾﻨــﺖ ﺑﻬﺘــﺮ اﺳــﺖ از اﯾــﻦ ﻧــﻮع ﮐــﺎﻻ در اﻣــﺎﮐﻦ ﭘﺮﺗــﺮدد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮕﺮدد زﯾﺮا ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻻﯾـﻪ ﺷـﻔﺎف PVC ﮐـﻪ ﮔـﺎه در ﺗﻮﻟﯿـﺪ اﯾـﻦ ﻧـﻮع ﮐﻔﭙـﻮش ﻫـﺎ ﺑـﻪ 6/0 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘـﺮ می رﺳـﺪ. ﺿـﻤﺎﻧﺖ ﭘﺮﺗﺮدد ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﺎﻻ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ و آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.
2 ) در اﺛﺮ اﻓﺘﺎدن ﺧﻂ و ﺧﺶ ﺑﺮ روي اﯾﻦ ﻧـﻮع ﮐﻔﭙـﻮش ﭘـﺲ از ﻣـﺪﺗﯽ ﻣﺤـﻞ ﻫـﺎي آﺳـﯿﺐ دﯾـﺪه ﺑـﺎ ﺟـﺬب ﮔـﺮد و ﺧـﺎك ﻋـﯿﻦ ﺷـﮑﻞ ﺧﻂ و ﺧﺶ را ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
3 ) در زﻣـﺎن درزﺟـﻮش اﯾـﻦ ﻧـﻮع ﮐﻔﭙـﻮش ﭘــﺲ از ﺷـﯿﺎر ﺑـﺮداري از ﻣﺤـﻞ اﺗﺼـﺎل دو ﮐﻔﭙـﻮش دو ﺟــﻨﺲ ﻣﺘﻔـﺎوت ﻧﻤﺎﯾـﺎن ﻣـﯽ ﮔـﺮدد ﮐــﻪ ﭘﺲ از ﺟﻮش دادن ﮐﻔﭙﻮش ﺑـﺎ ﻣﻔﺘـﻮل درزﺟـﻮش PVC ﺗـﮏ رﻧـﮓ ﯾـﺎ ﻣﻔﺘـﻮل ﻫـﺎﯾﯽ ﺑـﺎ داﺷـﺘﻦ ﺑـﻪ اﺻـﻄﻼح داﻧـﻪ ﻫـﺎي ﮔﺮاﻧـﻮل و ﻫـﻢ رﻧﮓ و ﻃـﺮح ﮐﻔﭙـﻮش ﯾـﮏ ﺷﮑﺴـﺖ ﺧﻄـﯽ ﺑـﯿﻦ دو ﻃـﺮح ﮐﻔﭙـﻮش ﺑـﻪ وﺟـﻮد ﻣـﯽ آورﻧـﺪ و در زﻣـﺎن درزﺟـﻮش ﺑـﺪﻟﯿﻞ ﺣـﺮارت ﻣـﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻬﺖ ذوب ﺷﺪن ﻣﻔﺘﻮل درزﺟﻮش در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣـﻮارد ﮐﺎﻏـﺬ ﻃـﺮح ﭘﺮﯾﻨـﺖ ﻣﯿـﺎﻧﯽ اﯾـﻦ ﮐﻔﭙـﻮش ﻫـﺎ ﻣـﯽ ﺳـﻮزد و ﻟﺒـﻪ آﻧﻬـﺎ ﺳـﯿﺎه ﻣـﯽ ﮔﺮدد و ﻓﻮم زﯾﺮﯾﻦ ﺟﻤـﻊ می ﺸـﻮد ﮐـﻪ ﺣﺘـﯽ در ﮐﻮﺗـﺎه ﻣـﺪت در اﺛـﺮ ﺗـﺮدد ﺳـﻄﺢ ﻣﺤـﻞ درزﺟـﻮش ﭘـﺎﯾﯿﻦ ﺗـﺮ از ﺳـﻄﺢ روﯾـﯽ ﮐﻔﭙـﻮش ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﻣﺤﻞ ﺗﺠﻤﻊ ﮔﺮد و ﺧﺎك ﻣـﯽ ﺷـﻮد، ﭘـﺲ از ﻧﻈـﺮ ﻓﻨـﯽ ﺑﻬﺘـﺮ اﺳـﺖ ﮐﻔﭙـﻮش ﻫـﺎي ﭼﻨـﺪ ﻻﯾـﻪ ﻃـﺮح ﭘﺮﯾﻨـﺖ درزﺟـﻮش ﻧﮕﺮدد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣـﺮ ﻧﯿـﺰ آﻧﻬـﺎ را از ﮔـﺮوه ﮐـﺎﻻﯾﯽ ﻗﺎﺑـﻞ اﺳـﺘﻔﺎده در ﻣﺮاﮐـﺰ درﻣـﺎﻧﯽ و ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎﻧﯽ ﺑـﺪﻟﯿﻞ داﺷـﺘﻦ درزي ﮐـﻪ ﻣﺤـﻞ رﺷـﺪ ﻗﺎرچ و ﺑﺎﮐﺘﺮي اﺳﺖ ﺧﺎرج و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺗﻔﺎوت ﺑﺰرگ ﮐﻔﭙﻮش ﻫﺎى Gerflor ﺑﺎ ﮐﻔﭙﻮش ﻫﺎى ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎى دﯾﮕﺮ اﯾﺠﺎد ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژى PROTECSOL2 ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ اﺷﻌﻪ UV و ﻟﯿﺰر ﻓﻀﺎﻫﺎى رﯾﺰ روى ﮐﻔﭙﻮش را از ﻃﺮﯾﻖ PUR (ﭘﻠﻰ ﯾﻮرﺗﺎن) ﭘﻮﺷﺶ داده و اﯾﻦ ﮐﻔﭙﻮش ها نیز لکه و جرم نمی گیرند ولی این مشکل روی کفپوش های شرکت های دیگر در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ وﺟﻮد دارد.

 ﮐﻔﭙﻮش ﻫﺎي ﭼﻨـﺪ ﻻﯾـﻪ با لایه رویی PVC خالص :

در ﺗﻮﻟﯿـﺪ اﯾـﻦ ﻧـﻮع ﮐﻔﭙـﻮش ﻫـﺎ از ﺑـﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟـﻮژي ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﮐﻔﭙﻮش ﻫﺎي PVC اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐـﻪ اﯾـﻦ اﻣـﺮ ﺑﺎﻋـﺚ ﺷـﺪه ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﮔـﺮوه ﻫـﺎي ﮐـﺎﻻﯾﯽ دﯾﮕـﺮ اﯾـﻦ ﻧـﻮع ﮐﻔﭙـﻮش ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺗــﺮﯾﻦ ﮐــﺎﻻ ﺟﻬــﺖ اﺳــﺘﻔﺎده در ﻣﺮاﮐــﺰ درﻣــﺎﻧﯽ و ﺑﯿﻤﺎرﺳــﺘﺎﻧﯽ و ﭘﺮﺗــﺮدد ﻗــﺮار ﮔﯿــﺮد. در ﺗﻮﻟﯿــﺪ اﯾــﻦ ﮐﻔﭙــﻮش از ﺳــﻪ ﻻﯾــﻪ ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﺑــﻪ اﻧﻀﻤﺎم اﺷﻌﻪ ﻟﯿﺰر و UV اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷـﻮد. ﺑـﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﮐـﻪ ﯾـﮏ ﻻﯾـﻪ ﻻﺳـﺘﯿﮏ ﺿـﺪ رﻃﻮﺑـﺖ در زﯾـﺮه ﮐﻔﭙـﻮش اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﯽ ﮔـﺮدد ﺳــﭙﺲ از ﯾــﮏ ورق ﭘﺸــﻢ ﺷﯿﺸــﻪ ﺟﻬــﺖ ﻣﺘﻌــﺎدل ﮐــﺮدن ﺿــﺮﯾﺐ اﻧﻘﺒــﺎظ و اﻧﺒﺴــﺎط ﻻﯾــﻪ روﯾــﯽ و زﯾــﺮه اﺳــﺘﻔﺎده ﻣــﯽ ﺷــﻮد و از PVC ﺧﺎﻟﺺ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻘﺎوم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺿـﺨﺎﻣﺖ ﯾـﮏ ﻣﯿﻠﯿﻤﺘـﺮ ﺟﻬـﺖ ﻻﯾـﻪ روﯾـﯽ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﯽ ﺷـﻮد. ﺳـﭙﺲ ﺟﻬـﺖ ﻓﺸـﺮده ﮐـﺮده PVC روﯾﯽ ﮐﻔﭙﻮش و ﻧﻔﻮذ ﻧﺎﭘـﺬﯾﺮ ﺷـﺪن ﺳـﻄﺢ ان در ﺑﺮاﺑـﺮ رﻃﻮﺑـﺖ، ﮔـﺮد و ﺧـﺎك و ﻣـﻮاد رﻧﮕـﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺑﺘـﺎدﯾﻦ در ﻣﺮاﮐـﺰ درﻣـﺎﻧﯽ از ﻟﯿـﺰر و اﺷﻌﻪ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ UV اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻣﺤﺎﺳﻦ ﮐﻔﭙﻮش ﻫﺎي ﭼﻨﺪﻻﯾﻪ ﺑﺎ ﻻﯾﻪ روﯾﯽ PVC ﺧﺎﻟﺺ :

1 ) ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻣﺴـﻠﺢ ﺷـﺪن PVC ﺧـﺎﻟﺺ ﻻﯾـﻪ روﯾـﯽ ﺑـﺎ اﺷـﻌﻪ UV و ﻟﯿـﺰر اﯾـﻦ ﻧـﻮع ﮐﻔﭙـﻮش در ﺑﺮاﺑـﺮ ﺟـﺬب رﻃﻮﺑـﺖ ﮐـﻪ ﻣﻬﻤﺘـﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣـﻞ رﺷﺪ و ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻗﺎرچ و ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
2 ) ﻣﺤﻠﻮل ﻫـﺎي رﻧﮕـﯽ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده در ﻣﺮاﮐـﺰ درﻣـﺎﻧﯽ و آزﻣﺎﯾﺸـﮕﺎه ﻫـﺎ ﺧﺼﻮﺻـﺎً ﺑﺘـﺎدﯾﻦ اﺛـﺮ و ﺣﺘـﯽ ﻫﺎﻟـﻪ رﻧﮕـﯽ ﺑـﺮ روي اﯾـﻦ نوع ﮐﻔﭙﻮش ﻧﻤﯽ ﮔﺬارد.
3 ) ﺑﺪﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده از PVC ﺧﺎﻟﺺ ﺟﻬﺖ ﺳـﻄﺢ روﯾـﯽ تحت فشار 700 تن اﯾـﻦ ﻧـﻮع ﮐﻔﭙـﻮش آن را در ﺑﺮاﺑـﺮ ﺧـﻂ و ﺧـﺶ ﺑـﻪ وﺟـﻮد اﻣـﺪه در اﺛـﺮ ﺗـﺮدد زﯾـﺎد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻘﺎوم ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﯾﻦ ﮐﺎﻻ ﺟﻬﺖ اﻣﺎﮐﻦ ﭘﺮﺗﺮدد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
4 ) ﺗﻨﻮع ﺑﯿﺶ از70 ﻃـﺮح و رﻧـﮓ اﯾـﻦ ﮐﺎﻻ ﺟﻬـﺖ ﻃﺮاﺣـﯽ ﺑﺴـﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ و ﻃﺮاﺣـﺎن ﭘـﺮوژه ﻫـﺎي ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎﻧﯽ ﺑـﺎ اﻧﺘﺨـﺎب ﻫﺎي زﯾﺎدي ﮐﻪ دارﻧـﺪ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﮐـﺎرﺑﺮي ﻓﻀـﺎﻫﺎي ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن ﺧﺼﻮﺻـﺎً در ﻣﺤـﯿﻂ ﻫـﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪICU ، CCU، اﺗـﺎق ﺑﯿﻤـﺎران، راﻫﺮوﻫﺎ و NICU و ﺑﺨـﺶ ﻣﺮاﻗﺒـﺖ از ﮐﻮدﮐـﺎن ﻃـﺮح ﻫـﺎي ﺑﺴـﯿﺎر زﯾﺒـﺎﯾﯽ را ﺟﻬـﺖ ﺣﻔـﻆ آراﻣـﺶ ﺑﯿﻤـﺎران و ﭘﺮﺳـﻨﻞ در ﻓﻀـﺎﻫـﺎی ﻫﺘﻠﯿﻨﮓ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎت رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ رﻧﮓ ﻫﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده و ﺑﻪ وﺟﻮد آورﻧﺪ.
5 ) ﺑﺎ ﺗـﺎﺑﺶ ﻟﯿـﺰر و اﺷـﻌﻪ ﻓـﺮاﺑﻨﻔﺶ ﺑـﺮ روي ﺳـﻄﺢ ﮐﻔﭙـﻮش در زﻣـﺎن ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺳـﻄﺢ روﯾـﯽ ﮐـﺎﻻ ﺧﺎﺻـﯿﺖ ﺗﺠﺰﯾـﻪ ﻗـﺎرچ و ﺑـﺎﮐﺘﺮي ﭘﯿـﺪا ﮐﺮده و داراي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ PROTECSOL2 ﻣﯽ ﺷﻮد.
6 ) به دلیل عدم استفاده از فیلر، وضوح رنگ این محصول بسیار بالاست.
لازم بذکر است این کفپوش به صورت انحصاری در کمپانی Gerflor به دو صورت 1 میلیمتر و 0.7 لایه رویی PVC خالص تولید می گردد.

لازم بذکر است طبق قانون کشیدن سیگار در محیط های مسقف و مخصوصاً در محیط های بیمارستانی و مراکز درمانی ممنوع می باشد و در صورت افتادن سیگار بر روی کفپوش اثرگذاری آن بستگی به مدت زمانی دارد که آتش سیگار بر روی کفپوش قرار گرفته که متغیر می باشد.

ﮐﻔﭙﻮش ﻫﺎي کانداکتیو (اتاق عمل) :

این کفپوش ها از نوع کفپوش های تک لایه بوده که به صورت تایل و رول همراه با کربن در داخل کفپوش و زیر کفپوش تولید می گردد و به دلیل کاربری که در فضاهای اتاق عمل دارد که عمل تخلیه بار الکتریکی از فضای اتاق و بر روی کفپوش را انجام می دهد که اصطلاحاً کانداکتیو نامیده می شوند و به دلیل نوع کاربری این کفپوش ها از لحاظ خش پذیری ضعیف بوده و چون دارای مقاومت تعریف شده ای که بین 10000 اهم و یک میلیون اهم می باشد نمی توان از کفپوش قوی تری استفاده کرد.

معایب کفپوش اتاق عمل :

1 ) لازم به توضیح است که چون این کفپوش ها به صورت تایل هم تولید می گردند طی بازدید که آقای دکتر آقاجانی و نامه آقای مهندس ساکی به تمام دانشگاه های علوم پزشکی اعلام شد از کفپوش هایی باید استفاده کرد که حداقل درزجوش را داشته باشد و بنابراین این کفپوش بدلیل نوع تولید در زمان نصب درز زیادی دارند و استفاده نمی گردند.
2 ) کفپوش های رول کانداکتیو که به علت نوع کاربری محدودیت رنگ طبق استانداردهای اروپایی دارند و مشکل دیگری که این کفپوش ها دارند لکه پذیر بودن می باشد که در اتاق عمل هنگام استفاده از بتادین در صورت ریخته شدن روی کفپوش اثر گذاشته و به هیچ عنوان پاک نمی گردد. ولی در شرکت Gerflor این مشکل برای اولین بار با اجرای تکنولوژی Ever Care روی کفپوش بدون اثرگذاری لکه رنگی اعم از بتادین و خون تولید می شود و این عمل برتری شرکت Gerflor را نسبت به تولید کننده های دیگر را ثابت می کند.

آماده سازی محل نصب کفپوش کانداکتیو :

کفپوش کانداکتیو محصول کاربردی است که فقط در محل هایی که نیاز به تخلیه بار الکتریکی دارند نصب می گردد. و در محلی که نصب می گردد نیاز به تعبیه کردن سیم ارت در چند نقطه از محیط با فاصله 20 الی 30 سانتیمتری از دیوار و اگر در اتاق عمل باشد ترجیحاً از وسط اتاق برای تخت اتاق عمل، با صفحه های مسی 10 × 10 cm^2 روی کف نصب می گردد.
کف مورد نظر باید سطح selflevel و موزاییک باشد و بعد از اتمام تمامی عملیات های نصب سایر پیمانکاران و متریال های دیگر آخرین عملیات مربوط به نصب کفپوش کانداکتیو می باشد که بعد از تحویل گرفتن محل بصورت محیطی کاملاً شستشو شده و دارای نور کافی و سیستم تهویه مناسب، که تیم نصب ابتدا زیرسازی محل مورد نظر را با چسب چوب و سیمان و در بعضی مواقع چسب بتن، شروع کرده و بعد از زیرسازی عملیات مش بندی سیم مسی با فاصله 60 تا 70 cm^2 بصورت مشبک انجام می گیرد و چسب مخصوص کانداکتیو با کاردک مخصوص به کف زمین پخش می گردد و کفپوش نصب می گردد و بعد از نصب کفپوش عملیات درزجوش (با نوارهای PVC) تمامی درزهای کفپوش گرفته می شود.